O firmie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IZI-MED s.c. Izabella Kwieciń„ska Paweł‚ Grabarczyk powstał w 2008 roku i od tego czasu z powodzeniem zajmuje się:

- ratownictwem medycznym w pełnym zakresie
- transportem sanitarnym i specjalistycznym w ramach umowy z NFZ
- transportem sanitarnym i specjalistycznym komercyjnym
- transportem sanitarnym i specjalistycznym międzynarodowym
- profesjonalnymi szkoleniami medycznymi
- zabezpieczeniem imprez masowych,
- kompleksową… obsługą imprez sportowych i rekreacyjnych, koncertów, kongresów, konferencji i imprezy firmowe w zakresie opieki medycznej

Nasz zespół‚

Jesteś›my doświadczonym kreatywnym i zawsze uś›miechniętym zespoł‚em lekarzy, pielę™gniarek i ratowników medycznych. Cechuje nas profesjonalizm w dziedzinie bezpieczeństwa medycznego.
Szkolenia medyczne prowadzone przez:
    - lekarzy (specjalistów medycyny ratunkowej),
    - pielęgniarki / pielę™gniarzy (specjalistki / specjalistów pielę™gniarstwa ratunkowego),
    - ratowników  medycznych (licencjonowanych),
    - strażaków Pań„stwowej Straży Pożarnej,
    - psychologa zajmują…cego się problematyką… ratownictwa medycznego.

Doś›wiadczenie

Rocznie obsł‚ugujemy ponad 100 imprez, od kilkunastu do kilkudziesię™ciu tysię™cy osób. Dzię™ki temu z naszych usł‚ug skorzystał‚o już ponad 100 000 osób z Polski i cał‚ego świata. Powierzenie nam kompleksowej opieki medycznej gwarantuje Państwu profesjonalne przygotowanie imprezy, podniesienie komfortu, a także wyklucza niebezpieczeństwo nieprzewidzianych zdarzeń zagrażają…cych życiu i zdrowiu osób uczestniczących w Państwa przedsie™wzię™ciu.

Jakość‡ usł‚ug

Posiadamy wypracowane przez lata skuteczne procedury działania, dzięki którym możemy sprostać‡ wymogom Klienta.
Cenimy naszych kontrahentów – oferujemy wysoki standard usług i terminowoś›ci. Na pytania ofertowe odpowiadamy w cią…gu 24 godzin.
Zdobyte doś›wiadczenie oraz wykorzystywanie najnowszych osiągnięć‡ z dziedziny ochrony zdrowia zapewniają wysoką skuteczność‡ naszych dział‚ań„, a ciągł‚y rozwój firmy, jak i stosowane zezwolenia, pozwalają… na prowadzenie działalnoś›ci na terenie cał‚ego kraju.
Gwarantujemy Pań„stwu transport na najwyższym poziomie. Powierzenie nam usł‚ugi transportu sanitarnego i specjalistycznego gwarantuje profesjonalny i bezpieczny przewóz. Dodatkowym atutem jest znajomość‡ struktur placówek docelowych, czyli poradni, szpitali, placówek konsultacyjnych co znacznie skraca czas transportu i daje Pacjentowi poczucie  bezpieczeń„stwa. Dla każdego Pacjenta prowadzimy pełną… dokumentację™ zgodnie z obowiązują…cymi przepisami.
Nasi pracownicy są… instruktorami Polskiej Rady Resuscytacji i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Organizujemy kursy stacjonarne oraz wyjazdowe w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS), zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS), kwalifikowanej pierwszej pomocy (uzyskanie tytuł‚u ratownika). Potrafimy dostosować‡ tematykę™ kursu do Pań„stwa potrzeb.
Rosnąca ilo›ść zabezpieczanych imprez masowych, transportów sanitarnych, specjalistycznych i szkoleń„ medycznych pozwala nam stale się™ rozwijać‡ oraz wychodzić‡ naprzeciw PaĹństwa oczekiwaniom.
O najwyższej jakoś›ci naszych usług ś›wiadczyć‡ może najlepiej nadanie certyfikatu ISO 9001:2008

 certyfkat iso

Profesjonalizm zespoł‚u

Wszyscy pracownicy naszej firmy przechodzą szkolenia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne o programie dostosowanym do specyfiki naszych zadań„. Sł‚użymy radą… w doborze sposobu i rodzaju zabezpieczenia medycznego, proponujemy optymalne rozwią…zania podchodząc do każdej oferty w sposób indywidualny.
Naszą… zasadą… jest profesjonalna i kompleksowa obsł‚uga zgodnie z Państwa oczekiwaniami. To zadanie możemy wykonać miedzy innymi dzię™ki nastawieniem na jakość, a nie na ilość‡ świadczonych usług.
Ceny za oferowane ś›wiadczenia ustalamy indywidualnie.

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IZI – MED s.c.
Izabella Kwiecińska
Paweł Grabarczyk
NIP: 798-145-64-00
 
ul. Spacerowa 29
26 – 800 Białobrzegi
 
Tel.: 668 016 008
Izabella Kwiecińska
+48 697 637 148
Paweł Grabarczyk
+48 695 431 723
 
biuro@izimed-nzoz.pl